Friday, July 20, 2007

Association rule

กฏการเชื่อมโยง ( Association_rule )
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือวัตถุ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า โดยเก็บข้อมูลจากระบบ ณ จุดขาย (POS) หรือระบบขายสินค้าออนไลน์และพิจรณาสินค้าที่อยู่ในตระกร้าเดียวกันหรือผู้ซื้อมักซื้อพร้อมกัน เช่น ถ้าพบว่า คนที่ซื้อเทปวิดีโอมักจะซื้อเทปกาวด้วย ร้านค้าก็อาจจะจัดร้านให้สินค้าสองอย่างอยู่ใกล้กัน เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ อาจจะพบว่า คนที่ซื้อหนังสือ A แล้ว หลังจากนั้นมักจะซื้อหนังสือ B ก็สามารถนำกฏนี้ไปแนะนำผู้ที่กำลังซื้อหนังสือ A ได้

ลักษณะข้อมูลที่ต้องการของการหากฏเชื่อมโยง

  • เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมากกว่าหนึ่งสิ่งที่มีการบันทึกร่วมกันในหนึ่งแถวของข้อมูล
  • ข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์มักมีลักษณะเป็น transaction กล่าวคือหนึ่งระเบียนข้อมูลคือความสัมพันธ์ของลักษณะประจำ(ตัวแปร)หนึ่งรูปแบบ
  • การวิเคราะห์รูปแบบนี้ไม่มีลักษณะประจำเป้าหมาย
  • ลักษณะประจำนำเข้าเป็ฯตัวแปรทวิภาค หรือตัวแปรที่มีค่าที่ไม่ต่อเนื่อง
  • ในกรณีที่ลักษณะประจำมีค่าที่ต่อเนื่อง โปรแกรมจำเป็นต้องแปลงเป็นค่าไม่ต่อเนื่องก่อนการคำนวณ ซึ่งอาจทำโดยมนุษหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แปลงแบบอัตโนมัติ


No comments: